Fundament2022-09-04T16:40:26+02:00

Teoretisk fundament

Sanseintegration er evnen til at organisere sensoriske informationer i hjernen. Hjernen har behov for informationer fra sanserne, der hjælper os til at forstå vores egen krop og verden omkring os. Den taktile, den vestibulære, og den proprioceptive sans fortæller os om form og position, og om hvordan kroppen føles, når vi bevæger os. Andre sanser fortæller os om verden rundt om, hvilket inkluderer, hvad vi ser, hører, lugter og smager. Sammen hjælper sanserne hjernen med at skabe et billede af kroppen og et billede af verden. Forkert stimulering i form af under- eller overstimulering, kan indvirke meget negativt på barnets trivsel og udviklingsmuligheder.

De enkelte sansers modtagelse, bearbejdning og samarbejde er afgørende for, om virkeligheden opfattes troværdig. Et barn med sanseintegrationsforstyrrelser er hæmmet eller forstyrret i sin evne til at bearbejde sensoriske informationer, hvilket er karakteriseret ved en forøget eller formindsket sensitivitet over for sansestimuli. Fejltolkninger i sansebearbejdningen fører ofte til ændret adfærd hos barnet afhængigt af, om barnet søger sansestimuli eller trækker sig fra sansestimuli. Ved at observere adfærd og reaktioner, kan man få en ide om, hvilke sansestimuli barnet forsøger at give sig selv eller forsøger at undgå.

Barnet med ubalancer i det taktile system kan fx have svært ved at tolerere lette berøringsstimuli og kan have modvilje mod at blive vasket i ansigtet, blive friseret, klippet, eller få børstet tænder. Eller opsøge berøring fx i form af dimseri.

Når det proprioceptive sansesystem er ude af balance, kan barnet virke klodset i sine bevægelser, have svært ved at regulere og mærke hvor meget kraft, der skal bruges til helt almindelige aktiviteter og måske holde for svagt på blyanten, have svært ved at kaste og gribe og krammer for hårdt. Barnet kan være motorisk uroligt, have svært ved at sidde stille eller går måske på tæer.

Ubalancer i det vestibulære system kan betyde, at barnet let mister balancen, falder hyppigt eller tager ekstra afværgende skridt. Barnet kan have forsinket eller ingen afværgereaktioner. Det støtter og læner sig ofte op ad møbler, vægge eller personer. Barnet tøver måske ved at gå op og ned ad trapper, eller undgår de vilde lege og legeredskaber. Barnet kan også være meget sansesøgende og opsøge vestibulære sansestimuli i højere grad ved fx at snurre rundt om sig selv, løbe meget, stå på hovedet i sofaen og i det hele taget opsøge mere bevægelse.

Der findes mange forskellige måder at bearbejde sanseindtryk på, og der findes ikke en måde som er mere rigtigt eller forkert. Man bør altid se barnet i en helhed, og vurdere om barnets sansebearbejdning er uhensigtsmæssig i forhold til den kontekst barnet indgår i og derved påvirker barnets trivsel og udvikling negativt.

Oplæg, Workshops og Priser

INDIVIDUELLE SENSORISKE UNDERSØGELSER

Det kan være en god ide at få lavet en sensorisk profil, hvis jeres barn reagerer uhensigtsmæssigt (overreagerer eller underreagerer) på helt almindelige dagligdags situationer. Det kan medføre udfordringer med fx at koncentrere sig, være i større forsamlinger, lege uden af blive for voldsom, finde ro, falde i søvn, og deltage i motoriske lege. Det kan desuden vise sig som nedsat balance, klodsethed, spiseudfordringer, et stort kontrolbehov, ubehag ved at få hovedet nedad samt udfordringer med at røre ved bestemte ting.

En sensorisk vurdering laver vi enten via spørgeskemaet ” Sensory Profile” eller ”Sensory Processing Messure”. Udover spørgeskemaet indhenter vi information gennem samtale med barnets forældre og/eller andre relevante voksne. På baggrund heraf udarbejdes typisk et skriftligt notat, som formidles til relevante voksne sammen med specifik vejledning i tiltag, som kan fremme barnets trivsel og deltagelse i meningsfulde aktiviteter. Omfanget af vurderingen samt prisen aftales individuelt. Kontakt os endelig for en uforpligtende snak.

  • (aftales) timer

Priser
Kontakt Os

FOREDRAG OM SANSERNES BETYDNING FOR UDVIKLING OG TRIVSEL

Det teoretiske oplæg vil omhandle sanserne som den vigtigste indgang til den gode og blivende læring. Deltagerne vil få en kort teoretisk indførelse i sanseintegrationens principper, herunder hvordan vanskeligheder med sansebearbejdning og arousalregulering identificeres samt indblik i interventionsstrategier i barnets hverdag, fx gennem en justering af tilgangen til barnet og indretning af miljøet.

Deltagerne får indblik i, hvordan den velregulerede og veludviklede sansebearbejdning har indflydelse på trivsel og evnen til at forankre ny viden. Deltagerne vil opnå indsigt og viden om, hvordan sanserne stimuleres og inddrages i den daglige omgang med børnene; ikke blot i form af en rytmiktime, et frikvarter eller det korte “brain-break” men som en integreret del af hverdagen, undervisningen og legen.

  • 3 timer

Priser
Kontakt Os

WORKSHOP

Læring gennem leg og bevægelse

Til jer som vil arbejde målrettet med den gode aktivitet. I denne workshop vil deltagerne få indsigt i og afprøvet, hvordan en simpel og genkendelig aktivitet/leg kan omdannes til at have præcis det fokus, som børnegruppen aktuelt er optaget af: fx sproglig udvikling, motorik, eventyr, gangestykker eller sociale relationer i gruppen.  Deltagerne får kendskab til hvordan man målrettet kan trække elementer  fra pædagogisk idræt og sanseintegration ind i det pædagogiske læringsmiljø og graduere aktiviteter så de passer til børnegruppen og niveauet. Workshoppen henvender sig til pædagoger, lærere og andre, som ønsker en mere nuanceret og målrettet tilgang til at få bevægelse ind i hverdagen.  

I følge den nye folkeskolerefom skal børn på alle klassetrin bevæge sig minimum 45 minutter om dagen. Bevægelsen skal have et pædagogisk sigte og skal understøtte læring i skolen fag. Gennem denne workshop vil deltagerne kunne opnå en opkvalificering i at tænke bevægelse ind i hverdagen, og dermed imødekomme dette lovkrav. 

  • 7 timer (Oplæg + Workshop)

Priser
Kontakt Os

FOREDRAG OM REGULERING GENNEM KROP OM SANSER

Viden om sanserne, sansebearbejdning og sansestimulering kan bruges både til at forstå et barns adfærd og eventuelle vanskeligheder samt som et aktivt redskab i regulering af og med barnet.

Vi bombarderes konstant med sanseindtryk både fra omgivelserne og fra vores egen krop. Hjernen skal modtage og bearbejde alle disse sanseindtryk hensigtsmæssigt, for at vi kan reagere og handle bedst muligt i forhold til en given situation. Nogle indtryk skal frasorteres mens andre skal fremmes for at en situation giver mening. Denne sansebearbejdning sammen med den voksnes evne til at se og rumme barnet skaber de bedste muligheder for udvikling af evnen til at regulere sig selv.

Foredraget henvender sig til alle, der har interesse i at opnå en mere nuanceret forståelse af hvordan og hvorfor sansebearbejdning og regulering hænger uløseligt sammen. Samt hvordan vi som de kompetente voksne kan bruge sanserne som et reguleringsredskab.

  • 3 timer

Priser
Kontakt Os

Vejledende priser med udgangspunkt i Ergoterapeutforeningens takster.

Halv dag – 3 timer Hele dage – 7 timer Undervisning på fagskoler Sansevurdering med vejledning Kørselssats
6.500 eksl. kørsel 10.000 eksl. kørs Efter gæstelærerhonorar 700 kroner pr time.

Beregn ca. 4 timer.

Statens takts pr. km.

Vejledende priser jf.  Ergoterapeutforeningen

Kontakt Os

Et skræddersyet oplæg med workshop der passer lige til jeres behov